OFERTA I USŁUGI

Kancelaria Adwokacka Kutno

PO­MOC PRAWNA NA RZECZ KLIEN­TÓW IN­DY­WI­DU­AL­NYCH

Po­moc prawna udzie­lana przez Ad­wo­kata Katarzynę Maszarek - Ziółkowską na rzecz klien­tów in­dy­wi­du­al­nych obej­muje po­rady prawne w po­staci kon­sul­ta­cji oso­bi­stych oraz re­pre­zen­to­wa­nia strony w spra­wach z za­kresu:

 • prawa cy­wil­nego (m.in. udzie­la­nie po­rad praw­nych, spo­rzą­dza­nie wszel­kiego ro­dzaju pism, wnio­sków, za­ża­leń, ape­la­cji oraz in­nych pism pro­ce­so­wych, re­pre­zen­ta­cja w po­stę­po­wa­niach o od­szko­do­wa­nia, o za­płatę, wy­ko­ny­wa­nie umów, zasiedzenie, o ochronę dóbr osobistych i in­nych),
 • prawa spad­ko­wego ( m.in. sprawy o stwier­dze­nie na­by­cia spadku, dział spadku, za­cho­wek, usta­no­wie­nie ku­ra­tora spadku, re­pre­zen­ta­cji strony),
 • prawa ro­dzin­nego i opie­kuń­czego ( m.in. sprawy o roz­wód i unie­waż­nie­nie mał­żeń­stwa, po­dział ma­jątku do­rob­ko­wego, ure­gu­lo­wa­nie kon­tak­tów z dziećmi, usta­le­nie i za­prze­cze­nie oj­co­stwa, ubez­wła­sno­wol­nie­nie),
 • prawa kar­nego (re­pre­zen­ta­cja w po­stę­po­wa­niu kar­nym i kar­nym skar­bo­wym, wy­stę­po­wa­nie w cha­rak­te­rze obrońcy w po­stę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym i są­do­wym, spo­rzą­dza­nie wszel­kich pism w po­stę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym i pro­ce­sie),
 • prawa ubez­pie­czeń spo­łecz­nych (za­stęp­stwo pro­ce­sowe w spra­wach z za­kresu ubez­pie­czeń spo­łecz­nych, przy­go­to­wa­nie od­wo­łań od de­cy­zji Za­kładu Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych mię­dzy in­nymi w spra­wach do­ty­czą­cych pod­le­ga­nia ubez­pie­cze­niu, wy­so­ko­ści eme­ry­tur, zwrotu po­bra­nych świad­czeń, wy­miaru skła­dek, wy­so­ko­ści od­szko­do­wań z ty­tułu wy­pad­ków przy pracy, za­sił­ków cho­ro­bo­wych i re­ha­bi­li­ta­cyj­nych, od­po­wie­dzial­no­ści osób trze­cich i spad­ko­bier­ców za zo­bo­wią­za­nia wo­bec ZUS, pro­wa­dze­nie spraw o układ ra­talny, uma­rza­nie na­leż­no­ści).
 • prawa pracy (nawiązanie, ustalenie istnienie i rozwiązanie stosunku pracy, roszczenia o odszkodowanie i [przywrócenie do pracy)
 • prawa ad­mi­ni­stra­cyj­nego (do­radz­two w spra­wach ad­mi­ni­stra­cyj­nych, re­pre­zen­to­wa­nie przed or­ga­nami wła­dzy ad­mi­ni­stra­cyj­nej oraz są­dami ad­mi­ni­stra­cyj­nymi),

 

 

OB­SŁUGA PRAWNA FIRM

W ra­mach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­ria zaj­muje się rów­nież ob­sługą prawną firm. Dzia­ła­nia Kan­ce­la­rii kon­cen­trują się w głów­nej mie­rze na udzie­la­niu po­mocy praw­nej w na­stę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach:

 • za­kła­da­nie spółek prawa han­dlo­wego oraz in­nych pod­mio­tów go­spo­dar­czych, w tym przy­go­to­wy­wa­nie wszel­kiego ro­dzaju do­ku­men­tów zwią­za­nych z re­je­stra­cją, jak rów­nież re­je­stra­cja zmian w Kra­jo­wym Re­je­strze Są­do­wym,
 • prze­kształ­ca­nie, łącze­nie, po­dział spółek prawa han­dlo­wego,
 • roz­wią­zy­wa­nie i li­kwi­da­cja spółek,
 • ob­sługa zmian or­ga­ni­za­cyj­nych pod­mio­tów go­spo­dar­czych,
 • do­radz­two w spra­wach kor­po­ra­cyj­nych, w tym ob­sługa zgro­ma­dzeń wspól­ni­ków, wal­nych zgro­ma­dzeń ak­cjo­na­riu­szy, po­sie­dzeń rad nad­zor­czych oraz po­sie­dzeń za­rzą­dów spółek,
 • ob­sługa trans­ak­cji zby­cia udzia­łów oraz ak­cji, w tym w szcze­gól­no­ści przy­go­to­wy­wa­nie umów,
 • specjalistyczna obsługa prawna podmiotów leczniczych (w tym odwołania od decyzji NFZ)
 • ob­sługa zmian ka­pi­ta­ło­wych spółek prawa han­dlo­wego,
 • po­moc przy za­wie­ra­niu umów sto­so­wa­nych w ob­ro­cie go­spo­dar­czym,
 • udzie­la­nie po­rad praw­nych i kon­sul­ta­cji oraz spo­rzą­dza­nie opi­nii praw­nych w ra­mach bie­żą­cej dzia­łal­no­ści Klienta,
 • re­pre­zen­ta­cja Klienta przed Są­dami oraz or­ga­nami wła­dzy ad­mi­ni­stra­cyj­nej,
 • pro­wa­dze­nie spo­rów są­do­wych zwią­za­nych z pro­wa­dzoną dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą,
 • eg­ze­kwo­wa­nie wie­rzy­tel­no­ści; re­pre­zen­to­wa­nie Klienta w spo­rach z dłuż­ni­kami,
 • pro­wa­dze­nie spraw pra­cow­ni­czych,
 • pro­wa­dze­nie po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­wego i na­praw­czego,

 

WY­NA­GRO­DZE­NIE

Koszt po­rady praw­nej wy­nosi od 100 zł wzwyż + 23% VAT (w zdecydowanej większości przypadków cena wynosi 100 zł), za­leż­nie od czasu trwa­nia po­rady i stop­nia jej skom­pli­ko­wa­nia. Wy­na­gro­dze­nie za po­pro­wa­dze­nie ca­łej sprawy za­leży od stop­nia jej skom­pli­ko­wa­nia, a także prze­wi­dy­wa­nego na­kładu pracy i czasu jej trwa­nia. Każ­do­ra­zowo jed­nak koszt ten jest indywidualnie usta­lany z klien­tem przed pod­ję­ciem się po­pro­wa­dze­nia da­nej sprawy. Konsultacja polegająca wyłącznie na ustaleniu ceny za poprowadzenie sprawy jest całkowicie bezpłatna.

W ra­mach współ­pracy z Kan­ce­la­rią ist­nieje moż­li­wość za­war­cia umowy o stałą ob­sługę prawną. Po­zwala to na ko­rzy­sta­nie z ob­sługi praw­nej Kan­ce­la­rii w spo­sób od­po­wia­da­jący in­dy­wi­du­al­nym po­trze­bom Klienta in­sty­tu­cjo­nal­nego. Umowa o stałą ob­sługę prawną za­pew­nia Klien­towi naj­bar­dziej kom­for­towy spo­sób ko­rzy­sta­nia z usług Kan­ce­la­rii. Po­zwala rów­nież na zop­ty­ma­li­zo­wa­nie kosz­tów udzie­la­nej po­mocy praw­nej. Po­nadto, umowa o stałą ob­sługę prawną po­zwala Kan­ce­la­rii le­piej po­znać po­trzeby Klienta, jak rów­nież uła­twia bez­po­śred­nią współ­pracę Klienta z Kan­ce­la­rią.

Wy­na­gro­dze­nie za pro­wa­dze­nie sta­łej ob­sługi praw­nej roz­li­czane jest w spo­sób naj­bar­dziej do­godny dla Klienta. Kan­ce­la­ria do­pusz­cza na­stę­pu­jące formy roz­li­czeń:

 • we­dług stawki go­dzi­no­wej – wy­na­gro­dze­nie za wy­ko­nane usługi od­po­wiada rze­czy­wi­stemu na­kła­dowi pracy Kan­ce­la­rii w da­nym mie­siącu, we­dług wy­ne­go­cjo­wa­nej stawki za go­dzinę pracy
 • we­dług stawki ry­czał­to­wej z li­mi­tem go­dzin – wy­na­gro­dze­nie usta­lane jest w for­mie ry­czałtu obej­mu­ją­cego mie­siąc ka­len­da­rzowy, we­dług wy­ne­go­cjo­wa­nej stawki za go­dzinę pracy z okre­ślo­nym li­mi­tem go­dzi­no­wym pracy
 • we­dług stawki ry­czał­to­wej bez li­mitu go­dzin– wy­na­gro­dze­nie usta­lane jest we­dług sztyw­nego ry­czałtu obej­mu­ją­cego mie­siąc ka­len­da­rzowy.

 

 

google-site-verification: google90ab17ed55ffc22b.html